Sokulýan plastinka silindr

Gysga düşündiriş:

Sintezlenen plastinka silindrbirleşdirilen ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, gysgyç plastinkasyndan we köp gatlakly poslamaýan polatdan ýasalan torlardan ybarat bolup, durnuklylygyň, ýokary basyşyň we mehaniki güýjüň, süzgüçiň nepisligi, akym tizligi we ýuwmak häsiýetleriniň optimal utgaşmasyna ýeter.Esasan ýokary basyşlarda we ýowuz iş şertlerinde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

dssd

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - plastinka süzülen sim tor

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

μm

mm

%

SSM-P-1.5T

2-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.0T

1.5

57

SSM-P-2.0T

2-100

30 + süzgüç gatlagy + 30 + Φ5x7px1.5T

2

50

SSM-P-2.5T

20-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.5T

2.5

35

SSM-P-3.0T

2-200

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 20 + Φ6x8px2.0T

3

35

SSM-P-4.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + Φ8x10px2.5T

4

50

SSM-P-5.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px3.0T

5

55

SSM-P-6.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px4.0T

6

50

SSM-P-7.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px5.0T

7

50

SSM-P-8.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px6.0T

8

50

Pişik plastinkasynyň galyňlygy we sim torunyň gurluşy ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Bellikler, köp funksiýaly süzgüç ýuwujy guradyjylarda ulanylsa, süzgüç plastinkasynyň gurluşy adaty bäş gatly we birleşdiriji plastinka bolup biler.

100agny 100 + süzgüç gatlagy + 100 + 12/64 + 64/12 + 4.0T (ýa-da beýleki galyňlykdaky zarba plastinkasy)

Urulýan plastinkanyň galyňlygy hem basyş islegiňize baglydyr

Bu önüm ýokary basyşly gurşaw ýa-da ýokary basyşly ýuwmak islegi üçin amatly, derman we himiýa senagatynyň üznüksiz önümçiligini we onlaýn arassalamak, steril önümçilik talaplaryny netijeli çözýär.

Goýmalar

Iýmit we içgi, suwy bejermek, tozany aýyrmak, dermanhana, himiýa, polimer we ş.m.

Adaty bäş gatly süzgüçli süzgüçli süzgüç elementi, esasan, bäş gatly süzgüçli süzgüçli süzgüç materialy bilen togalanýar.Adaty bäş gatly süzülen sim tor, poslamaýan polatdan ýasalan simden ýasalan we wakuum süzülen bäş gatlakdan ýasalýar.Adaty bäş gatly süzgüçli tordan ýasalan süzgüç elementi güýçli poslama garşylyk, oňat geçirijilik, ýokary güýç, aňsat arassalamak we arka arassalamak, birmeňzeş süzgüç takyklygy, arassaçylyk we arassa süzgüç materialy we dökülmeýän sim torlary ýaly aýratynlyklara eýedir.

Süzülen mesh süzgüç elementiniň her gatlagynyň garyndylary birmeňzeş we ideal süzgüç gurluşyny emele getirýär, bu materialyň ýokary güýç, oňat berklik we mesh ýaly adaty metal tor bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklaryny döredýär.şekil durnuklylygy we ş.m. gözenegiň ululygynyň laýyklygy we dizaýny, materialyň geçirijiligi we güýç aýratynlyklary sebäpli ajaýyp süzgüç takyklygy, süzgüç garşylygy, mehaniki güýji, könelişme garşylygy, ýylylyga garşylygy we işleýşi has ýokarydyr we hemmetaraplaýyn öndürijilik has gowudyr .Süzgüç materiallarynyň beýleki görnüşlerinden has ýokary.

1. Haryt aýratynlyklary:

1) Bäş gatly süzülen tor gorag gatlagyndan, süzgüç gatlagyndan, dispersiýa gatlagyndan we iki sany skelet gatlagyndan durýar;

2) strengthokary güýç: bäş gatly sim toruny süzgüçden soň, ýokary mehaniki güýji we gysyjy güýji bar;

3) precokary takyklyk: 1-den 200-e çenli süzgüç bölejikleriniň ululygy üçin birmeňzeş ýerüsti süzgüç öndürijiligini ulanyp biler;

4) atylylyga garşylyk: -200 gradusdan 650 dereje çenli üznüksiz süzmek üçin ulanylyp bilner;

5) Arassaçylyk: Has oňat garşylykly arassalaýyş effekti bolan ýerüsti süzgüç gurluşy sebäpli arassalamak ýönekeý.

6) Gowy geçirijiligi we ýokary güýji bar, goldaw gurluşyny goşmagyň zerurlygy ýok, adaty ýagdaýda düşýän material ýok, güýçli poslama garşylyk, arassalamak aňsat we zeper ýetirmek aňsat däl.

2. Esasy maksat:

1) temperatureokary temperaturaly gurşawda dargadyjy sowadyjy material hökmünde ulanylýar;

2) Gaz paýlamak üçin, ýatyrylan düşek üçin orifis plastinka materialy;

3) ýokary takyklyk, ýokary ygtybarlylyk, ýokary temperatura süzgüç materiallary üçin;

4) pressureokary basyşly ýuwujy ýag süzgüji üçin

5) Poliester, nebit önümleri, derman önümleri, azyk we içgi, himiki we himiki süýüm önümleri, şeýle hem suwy arassalamak we gaz süzmek üçin ulanylýar.

Bellik: Ölçegler müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Turbaly, disk, şem we beýleki süzgüç elementlerine gaýtadan işlenip bilner.

A-2-SSM-C-1
A-2-SSM-C-2
A-2-SSM-C-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik