Punch Plate Sintered Mesh

Gysga düşündiriş:

Sokulýan plastinkanyň süzülen torunyň diski, ýokary basyşly wakuum peçini ulanyp, birleşdirilen plastinkadan we köp gatly poslamaýan polatdan ýasalan tordan ybarat bolup, durnuklylygyň, ýokary basyşyň we mehaniki güýjüň, süzgüçiň inçeliginiň, akym tizliginiň optimal utgaşmasyna ýeter. we ýuwmak aýratynlyklary.Esasan ýokary basyşlarda we ýowuz iş şertlerinde ulanylýar.

Adaty tekiz süzgüçli disklerden başga-da, süzgüçli süzgüç diskleri meşhur bolýar.adaty tekiz süzgüçli disklerden has köp süzgüç meýdany bilen üpjün edýär.Şeýlelik bilen, ýokary ýapyşykly suwuk süzgüç üçin, süzülen süzgüçli disk takyk saýlawdyr.
Sokulýan plastinkanyň diski Sintirlenen mesh, gidrawlik, klapan, nasos, sero we beýleki goşundylar ýaly möhüm ýerlere tygşytly süzgüç serişdesini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Berkidiji plastinka süzülen tor önümleriniň diski, ygtybarly süzgüçden goramak üçin ykjam elementi üpjün etmek üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

dssd

Materiallar

DIN 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L

Monel, Inconel, Duples polat, Hastelloý erginleri

Isleg boýunça beýleki materiallar.

Süzgüç inçe: 1 –200 mikron

Aýratynlyklary

Spesifikasiýa - plastinka süzülen sim tor

Düşündiriş

süzgüç

Gurluşy

Galyňlyk

Gözenek

μm

mm

%

SSM-P-1.5T

2-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.0T

1.5

57

SSM-P-2.0T

2-100

30 + süzgüç gatlagy + 30 + Φ5x7px1.5T

2

50

SSM-P-2.5T

20-100

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 30 + Φ4x5px1.5T

2.5

35

SSM-P-3.0T

2-200

60 + süzgüç gatlagy + 60 + 20 + Φ6x8px2.0T

3

35

SSM-P-4.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + Φ8x10px2.5T

4

50

SSM-P-5.0T

2-200

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px3.0T

5

55

SSM-P-6.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px4.0T

6

50

SSM-P-7.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px5.0T

7

50

SSM-P-8.0T

2-250

30 + süzgüç gatlagy + 30 + 20 + 16 + 10 + Φ8x10px6.0T

8

50

Pişik plastinkasynyň galyňlygy we sim torunyň gurluşy ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Bellikler, köp funksiýaly süzgüç ýuwujy guradyjylarda ulanylsa, süzgüç plastinkasynyň gurluşy adaty bäş gatly we birleşdiriji plastinka bolup biler.

100agny 100 + süzgüç gatlagy + 100 + 12/64 + 64/12 + 4.0T (ýa-da beýleki galyňlykdaky zarba plastinkasy)

Urulýan plastinkanyň galyňlygy hem basyş islegiňize baglydyr.

Bu önüm ýokary basyşly gurşaw ýa-da ýokary basyşly ýuwmak islegi üçin amatly, derman we himiýa senagatynyň üznüksiz önümçiligini we onlaýn arassalamak, steril önümçilik talaplaryny netijeli çözýär.

Goýmalar

Iýmit we içgi, suwy bejermek, tozany aýyrmak, dermanhana, himiýa, polimer we ş.m.

Deşikli plastinka süzülen tor, gözenekli plastinkany we esasy tekiz dokalan meshi birleşdirýän süzülen meshdir.Berkidiji plastinka zerurlyklara görä dürli galyňlykda saýlanyp bilner we ýönekeý dokma tor bir ýa-da birnäçe gatlak bolup biler.Berkidiji plastinka sebäpli, birleşdirilen mesh ýokary gysyjy güýç we mehaniki güýje eýe.Ikisiniň sintezi diňe bir tekiz dokalan toruň gowy howa geçirijiligine eýe bolman, eýsem gözenekli plastinkanyň mehaniki güýjüne hem eýe.Suwy arassalamak, içgi, iýmit, metallurgiýa, himiýa we derman senagaty we ş.m. giňden ulanylýan silindr, disk, list we konus süzgüçlerinde gaýtadan işlenip bilner.

Deşikli plastinka süzülen tor aýratynlyklary:

(1) Gowy berklik we ýokary mehaniki güýç.Berkidiji plastinka goldawy sebäpli, süzülen mesleriň arasynda iň ýokary mehaniki güýji we gysyjy güýji bar;

(2) filtrlemegiň ýokary takyklygy, süzgüç takyklygynyň diapazony 1μ-100μ, ygtybarly süzgüç ýerine ýetirijiligine eýe;

(3) Arassalamak aňsat, ýerüsti süzgüç, esasanam arka ýuwmak üçin amatly;

(4) Ansatlyk bilen deformasiýa edilmeýär, toruň görnüşi üýtgeýär, boşlugyň ululygy birmeňzeş we kör deşik ýok.

(5) Poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, ýokary temperatura 480 with çydap biler.

Deşikli plastinka süzülen tor ulanylyşy:

(1) Örän ýokary temperatura şertlerinde dispersiýa sowatmak üçin ulanylýan materiallar.

(2) Poroşok pudagynda gazyň birmeňzeşligini ulanmak üçin polat pudagynda suwuklandyrylan plitalar.

(3) Gaz paýlanyşy üçin suwuklandyrylan düşek.

(4) Partlaýjy peç sanjymynda kömür akymynyň we dykyz fazany geçiriji ulgamda ulanylýar.

(5) Derman senagatynda materiallary süzmek, ýuwmak we guratmak.

(6) Katalizator goldaw paneli.

(7) Poliester, ýag, iýmit we içgi, himiki süýüm önümleri, şeýle hem suwy arassalamak we gaz süzmek üçin ulanylýar.

A-2-SSM-D-2
A-2-SSM-D-4
A-2-SSM-D-5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik