Sinotech hakda

biz hakda

Kompaniýa hakda

Sinotech 2011-nji ýylda döredildi. Bizde iki ösümlik bar, Sinotech metal önümleri we Sinotech metal materiallary.Simli tor materiallarynyň senagat tehnologiýasynda we elektronika pudagynda giňden ulanylmagyny gazanmak üçin isleýän inersenerleriň topary bu kompaniýany esaslandyrdy.Kompaniýa esasan gözleglere we ösüşe, birinde önümçilige we satuwlara ünsi jemleýär we senagat ylymlary we tehnologiýalary üçin täze materiallaryň, täze tehnologiýalaryň we täze önümleriň durnukly ösüşini üpjün etmegi, ähli adamlar üçin has ygtybarly, sagdyn we arassa gurşawy döretmegi maksat edinýär.

takmynan (1)

Esasy gymmatlygymyz

Hytaýda bir nokatly çözgütler

takmynan (3)

Dünýäniň durnukly metal materiallaryna geçişini çaltlaşdyryň

Biziň wezipämiz

takmynan (2)

Biziň maksadymyz

Haýsydyr bir metal tor we metal material meselesini çözmek üçin kynçylyklaryňyzy kabul edýär.

takmynan (4)

Medeniýetimiz

Üýtgedip bilmeýän zadyňyzy kabul ediň, kabul edip bilmeýän zadyňyzy üýtgediň

Esasy önümlerimiz, metal sim önümleri we metaldan ýasalan önümler ýaly metal material önümleri.Esasan dokamak, möhürlemek, sintezlemek, dakmak we beýleki amallar arkaly simden we metal plastinkadan ýasalan önüm. 

Ulanylyşyna görä, ol metal kollektor toruna, metal elektrod toruna, metal süzgüç ekranyna, metal elektrik ýyladyş toruna, metal bezeg toruna, metal gorag toruna we ş.m. bölünýär.

Dokma görnüşine görä, ol gaz-suwuk süzgüç, pyçakly tor, kebşirlenen tor, arassalaýjy tor we dokalan torlara bölünýär.

Materiallara görä, seýrek metal tor, mis tor, nikel mesh, titanium, wolfram mesh, molibden mesh, kümüş tor, alýumin tor, nikel garyndysy we ş.m. bölünýär.

Şeýle hem, müşderilere amaly gurşawyna görä dizaýn we ösdürmäge kömek edip bileris we sim torlary üçin çuňňur gaýtadan işleýän önümleri hödürläp bileris.

C-1-1 1 #
B2-6-4
Sinotech hakda (2)
Sinotech hakda (1)

Satylandan soň

Satyş hyzmaty

Hil kepilligi, tehniki goldaw we çalt öwezini dolmak müşderileriň ynamyny we ynamyny gazanmak üçin bilelikde işleýär.

Kepillik

Tor arassalamakdan we disklerden başlap, lazer kesmek, süýşürmek hyzmatlary we başgalar, iň ýokary hilli ussatlygy we ajaýyp müşderi hyzmatyny alarsyňyz.

Satyş hyzmaty3
Satyş hyzmaty1

Tehniki goldaw

Tejribeli we tejribeli toparymyzyň berýän hyzmatlary, önümleriňiziň islendik taslama ýa-da programma üçin zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyny üpjün edýär.

Satyş hyzmaty2

Çalt öwezini dolmak

Suratlar we wideolar ýaly subutnamalar beriň, şikaýata dogry serederis we mümkin boldugyça gysga wagtda çözgütler bereris.

Satyş hyzmaty4

Programma meýdançalary

batareýa elektrody, häzirki kollektor, elektron bölekleri, uniwersitet synaglary, täze energiýa, elektrohimiýa, derman we himiýa pudaklary.

haýyş (1)
haýyş (2)
haýyş (4)
haýyş (3)

Esasy programmalar

Elektron

Senagat süzgüji

Howpsuz garawul

Ellemek

Binagärlik