Altyn örtülen metal dokalan sim tor

Gysga düşündiriş:

Altyn örtükli metal tormetal toruň üstünde örtülen bir ýa-da birnäçe altyn gatlagy aňladýar.Elektrik geçirijiligini ep-esli gowulaşdyryp, aşaga garşylygy, poslama garşylygy we ýylylyga garşylygy ýa-da başga aýratyn aýratynlyklary alyp biler.Iň köp ulanylýan amal altyn elektroplatirlemekdir.Elektroplirlenen altyn örtük güýçli poslama garşylyk, gowy elektrik geçirijiligi, aňsat kebşirlemek, ýokary temperatura çydamlylygy we belli bir könelişme garşylygy (az mukdarda beýleki elementler bilen garylan gaty altyn ýaly) we reňkleýiş ukybyna gowy garşylygy bar örtük dürli öwüşginlerde bolýar we kümüşden altyn örtmek reňkiniň öňüni alýar.Örtügiň süýümliligi gowy we süpürmek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Örtük, müşderiniň amaly gurşawyna görä düzülip bilinýän 23K altyn ýa-da 18K altyn görnüşinde bar.

Goýmalar

Köp ýyl bäri metaldan ýasalan altyn örtük amallaryna we gözleglerine ünsi jemleýäris.Üznüksiz gowulaşandan soň önümlerimiz daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

amaly

Köplenç bezeg örtügi hökmünde ulanylýar we uzak möhletli durnukly geçirijilik parametrlerini talap edýän elektronika pudagynda giňden ulanylýar.

Altyn çaýylan metal tor, ýanmaýan, ýokary güýç, berklik, güýçli işlemek, aňsat tehniki hyzmat, aňsat galyp, ajaýyp hyzmat ömri we gurluşyk desgalary üçin gowy gorag aýratynlyklaryna eýedir we daşky gurşawy goramak we ýangyn howpsuzlygy talaplaryna has laýyk gelýär .Talap.

Altyn çaýylan metal torlary gurmak aňsat we çalt, uly ýerlerde ýa-da diňe bölekleýin bezeg üçin ulanylyp bilner.Daş görnüşi üýtgeşik we owadan, bezeg effektleri aýdyň, güýçli we dürli-dürli.Dürli yşyklar, dürli gurşaw, dürli wagt döwürleri we dürli görmek burçlary dürli täsir edýär;köp ýagdaýlara we maksatlara ulanylyp bilner, poslamaýan poladyň gurluşy we yşyklandyrylyşy, ajaýyp häsiýeti, aýratynlygy we asylly tagamy görkezýän kombinasiýa täsiri.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Esasy programmalar

  Elektron

  Senagat süzgüji

  Howpsuz garawul

  Ellemek

  Binagärlik