Habarlar

 • Braziliýa we Hytaý ABŞ-ly gurjagy taşlamak we ýuany RMB ulanmak barada şertnama baglaşdy.

  Braziliýa we Hytaý ABŞ-ly gurjagy taşlamak we ýuany RMB ulanmak barada şertnama baglaşdy.

  Pekin bilen Braziliýa özara walýuta söwdasy barada ABŞ-nyň dollaryny araçy hökmünde terk edip, azyk we minerallar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýärler.Ylalaşyk BRICS-iň iki agzasyna köpçülikleýin söwda we maliýe amallaryny görkezmäge mümkinçilik berer ...
  Koprak oka
 • Tehnologiýa - Zirkoniýa örtüklerine giriş

  Tehnologiýa - Zirkoniýa örtüklerine giriş

  Zirkoniýa ak agyr amorf poroşok ýa-da monoklin kristal, yssyz, tagamsyz, suwda eräp bilmeýän diýen ýaly.Eriş nokady takmynan 2700 is, ýokary eriş nokady we gaýnadýan nokady, gatylygy we güýji, izolýator hökmünde adaty temperaturada we ýokary temperaturada ajaýyp häsiýet bar ...
  Koprak oka
 • Nikel bahasy täzelenmesi

  Nikel bahasy täzelenmesi

  Nikel esasan poslamaýan polatdan we beýleki erginlerden öndürilende ulanylýar we iýmit taýýarlaýyş enjamlarynda, jübi telefonlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, ulagda, binalarda, elektrik öndürmekde bolýar.Nikeliň iň köp öndürijisi Indoneziýa, Filippinler, Russiýa, Täze Kaledoniýa, Awstraliýa, C ...
  Koprak oka
 • Halkara standart

  Halkara standart

  3ASTM A 478 - 97 3ASTM A580-simli 3ASTM E2016-2011
  Koprak oka
 • Hytaýdan nädip import etmeli

  Hytaýdan nädip import etmeli

  1. Import etmek isleýän harytlaryňyzy kesgitläň we bu harytlar barada mümkin boldugyça köp maglumat ýygnaň.2. Zerur rugsatlary alyň we ulanylýan düzgünleri ýerine ýetiriň.3. Import edýän her bir zadyňyz üçin nyrh klassifikasiýasyny tapyň.Bu tizligi kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Konteýneriň kuwwaty

  Konteýneriň kuwwaty

  Hytaýdan import edip başlanyňyzda, eltip bermek möhüm zat.Esasanam agaç gaplar bilen gaplanan rulon simleri üçin adatça harytlary ummanyň üsti bilen eltip berýäris. Önümiň göwrümine görä ululygyny saýlap bilersiňiz. Köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Bahanyň şertleri

  Bahanyň şertleri

  Adaty baha şertleri 1. EXW (Öňki işler) Ulag, gümrük deklarasiýasy, iberiş, resminamalar we ş.m. ýaly ähli eksport amallaryny tertipleşdirmeli.2. FOB (Tagtada mugt) Adatça Tianjinportdan eksport edýäris.LCL harytlary üçin, getirýän bahamyz EXW bolany üçin, gözegçi ...
  Koprak oka
 • Üpjün edijilere we kompaniýamyza nädip tölemeli

  Üpjün edijilere we kompaniýamyza nädip tölemeli

  Üpjün edijilere nädip tölemeli?Adatça üpjün edijiler önümçilik üçin goýum hökmünde 30% -50% töleg, ýüklenmezden öň bolsa 50% -70% töleg soraýarlar.Eger mukdary az bolsa, öňünden 100% T / T zerur.Lomaý satyjy bolsaňyz we şol bir üpjün edijiden köp mukdarda satyn alsaňyz, geçirmegiňizi maslahat berýäris ...
  Koprak oka
 • Sargyt berlende MOQ barmy?

  Sargyt berlende MOQ barmy?

  Bu baglydyr.Enougheterlik aksiýamyz bar bolsa, mukdaryňyzy kabul edip bileris;Enougheterlik aksiýa ýok bolsa, MOQ-dan täze önümçilik soraýarys.Käwagt müşderilere sargytlary hem goşup bileris, bilelikde önüm öndürip bileris. Bu ýagdaýda az mukdarda ...
  Koprak oka
 • Simli dokma görnüşleri

  Simli dokma görnüşleri

  Süzgüç geýiminiň görnüşleri SPW leeke tekiz Gollandiýaly dokma ...
  Koprak oka
 • Simli terminologiýa

  Simli terminologiýa

  Sim diametri Simiň diametri sim torundaky simleriň galyňlygynyň ölçegidir.Mümkin boldugyça sim ölçeýjisinde däl-de, on dýuýmda simiň diametrini görkezmegiňizi haýyş edýäris....
  Koprak oka

Esasy programmalar

Elektron

Senagat süzgüji

Howpsuz garawul

Ellemek

Binagärlik